Terms & Conditions

Dział I – Postanowienia ogólne

 1. Firma SEMSTORM International sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000587602, NIP: 9512401362, REGON: 363052435, Kapitał zakładowy - 200 000,00 zł., zwana dalej Usługodawcą, świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Usługobiorcą, w zamian za wnoszone przez niego opłaty abonamentowe.
 2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia Usługobiorcy.
 3. Rejestracja konta w Serwisie lub złożenie zamówienia na którąkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Usługodawca świadczy Usługobiorcy usługi na podstawie zasad niniejszego Regulaminu oraz zamówienia opisującego zakres świadczonych usług.
 5. Definicje:
  1. Usługobiorca - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
  2. Serwis - serwis internetowy SEMSTORM udostępniony pod adresem.semstorm.com, w celu świadczenia Usług.
  3. Usługi - pakiet usług określonych w ofercie Usługodawcy, dostępny w Serwisie.
  4. Umowa - umowa o świadczenie Usług zamówionych przez Usługobiorcę, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
  5. Awaria - nieplanowana przerwa w dostępności usług, która następuje z przyczyn niezależnych.
  6. Przerwa techniczna – brak dostępności Usług, związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  7. Baza danych SEMSTORM – wszystkie dane dostępne w Serwisie za wyjątkiem informacji wprowadzonych bezpośrednio przez użytkownika (dane teleadresowe, słowa kluczowe w Usłudze monitoringu fraz).
  8. Program Afiliacyjny – program partnerski dostępny dla Usługobiorców, polegający na sprzedaży przez Usługobiorców Usług w zamian za prowizję za każdą zrealizowaną przy pomocy Usługobiorcy transakcję.
  9. Wydawca – Usługobiorca, który bierze udział w Programie Afiliacyjnym.
  10. Strony trzecie – strony internetowe niezależne w żaden sposób od Usługobiorcy.
  11. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  12. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Usługodawcę.

 

Dział II – Zasady korzystania z Usług

 1. Sposób zawarcia Umowy:
  1. Zamówienie Usług odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wybór jednej lub więcej oferowanych przez Usługodawcę Usług, za pośrednictwem Serwisu.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia faktury podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania świadczenia Usługi.
 2. Okres testowy:
  1. Usługobiorcy przysługuje jednorazowy, bezpłatny okres testowy, chyba że Usługodawca i Usługobiorca zgodnie postanowią inaczej. Usługobiorca samodzielnie wybiera moment rozpoczęcia okresu testowego.
  2. Usługobiorca w każdym momencie w trakcie trwania okresu testowego i po jego zakończeniu może zamówić jedną z płatnych Usług.
  3. Pozostały czas okresu testowego nie jest wliczany do czasu trwania płatnych Usług.
  4. Usługobiorca przez aktywowanie okresu testowego nie jest w żaden sposób zobligowany do wykupienia płatnej Usługi.
 3. Aplikacje zewnętrzne
  1. Usługobiorca ma możliwość podłączenia zewnętrznych aplikacji, zwanych dalej Aplikacjami, do Serwisu.
  2. Usługobiorca podłączając Aplikacje deklaruje, że nie zawierają one żadnych danych osobowych w rozumieniu RODO lub dane są skutecznie zanonimizowane i uniemożliwiają Usługodawcy w żaden sposób identyfikowanie osób fizycznych.
  3. Usługobiorca podłączając aplikacje wyraża zgodę na przetwarzanie (w tym przechowywanie, przeliczanie i modyfikację) przez Usługodawcę zgromadzonych w Aplikacji danych. Przetwarzanie danych może odbywać się zarówno po stronie Serwisu i Aplikacji.
  4. Usługodawca deklaruje, że wszelkie pozyskane z Aplikacji informacje będzie traktować jako dane biznesowe Usługobiorcy. Usługodawca dołoży starań w celu poprawnego zabezpieczenia pozyskanych danych.
  5. Usługobiorca ma możliwość odłączenia Aplikacji w dowolnym momencie w Serwisie.
 4. Płatności:
  1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie przewidzianym w art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. Usługobiorca może dokonać płatności za pomocą przelewu elektronicznego (m.in. przy pomocy systemów PayU SA i PayPal), kartą kredytową lub, w szczególnych przypadkach, zwykłym przelewem bankowym.
  3. Usługobiorca dokonując płatności wyraża zgodę na automatyczne, cykliczne obciążanie jego karty płatniczej lub debetowej w kwocie i odstępach czasowych zgodnych z parametrami wybranego pakietu. Usługobiorca ma możliwość anulowania cyklicznego obciążenia w dowolnym momencie poprzez system płatności, za pomocą którego płatność nastąpiła.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do nie zmieniania warunków finansowych świadczonej Usługobiorcy Usługi w okresie trwania jej abonamentu.
 5. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy:
  1. Umowa wygasa w przypadku nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego.
  2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że ze względu na okoliczność, iż świadczenie Usługi rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty jej zawarcia, nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, w przypadku rażących naruszeń niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy przysługuje w tym wypadku zwrot opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres rozliczeniowy.
  4. Usługobiorca po wygaśnięciu Umowy zobowiązuje się do niewykorzystywania w żaden sposób informacji pozyskanych z Bazy danych SEMSTORM.

 

Dział III – Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
  2. zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła dostępowe i klucze API,
  3. niewykorzystywania zasobów systemowych Usługodawcy w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Usługobiorcom oraz w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  4. niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Usługodawcy, do których Usługobiorca nie ma uprawnień,
  5. wskazania źródła danych pochodzących z Serwisu w swoich publikacjach, chyba że Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stanowi inaczej.
  6. niepodejmowania prób automatycznego pozyskania danych dostępnych w Bazie danych SEMSTORM nie posiadając dostępu do Usług oferujących API SEMSTORM. Szczegółowe warunki korzystania z API SEMSTORM opisane są w Dziale VII Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w zamówieniu oraz specyfikacji danej Usługi.
 3. Usługodawca zobowiązany jest ponadto do:
  1. monitorowania działania poszczególnych Usług,
  2. niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach,
  4. informowania o Przerwach technicznych z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
 4. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia. Przedłużenie takie dokonywane jest na żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może złożyć żądanie w terminie 14 dni od powstania przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nie zachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność ta dotyczy szkód rzeczywistych, z wyłączeniem utraconych korzyści ograniczonych do jednego przypadku wyrządzenia szkody.
 7. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość usunięcia konta. W tym celu wymagane jest wysłanie na adres support@semstorm.com wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta i powiązanych z nim danych. W celu weryfikacji tożsamości Usługobiorcy wiadomość elektroniczna powinna być wysłana z adresu, który podany jest w Serwisie. Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przychyli się do prośby, a po usunięciu konta poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości elektronicznej.

 

Dział IV – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych jest firma SEMSTORM International sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000587602, NIP: 9512401362, REGON: 363052435, Kapitał zakładowy - 200 000,00 zł.
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane w celach:
  1. świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy, w tym m.in. utrzymania kont, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Usługobiorcy informacji drogą elektroniczną o statusie Usługi, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki Prywatności, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. marketingu bezpośredniego Usługodawcy, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu, wiadomości o nowych materiałach, treściach i szkoleniach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Usługodawcy i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2 powyżej, w tym w szczególności do realizacji Umowy na zamówione przez Usługobiorcę Usługi.
 4. Usługodawca używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.
 5. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować utrudnieniami w dostępie do Serwisu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w każdym momencie w Serwisie. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu i musi być zaakceptowana, aby Usługodawca mógł świadczyć Usługobiorcy usługi.

 

Dział V – Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje@semstorm.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane teleadresowe Usługobiorcy,
  2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Usługodawcy (e-mailem lub pocztą) w terminie 2 miesięcy od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

 

Dział VI – Program Afiliacyjny

 1. Rejestracja w Systemie oznacza możliwość uczestnictwa Usługobiorcy w Programie Afiliacyjnym.
 2. Usługobiorca, który zdecyduje się wziąć udział w programie partnerskim i prowadzi działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania następujących informacji: pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki posiada), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Usługobiorca na żądanie Usługodawcy prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Usługodawcę danych.
 3. Usługobiorca, który zdecyduje się wziąć udział w programie partnerskim i nie prowadzi działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania następujących informacji: swojego imienia i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu zameldowania, numeru PESEL, adresu e-mail oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Usługodawcę.
 4. O zmianach w danych rejestracyjnych, o których mowa powyżej w ust. 2 i 3, Usługobiorca bezzwłocznie poinformuje Usługodawcę oraz prześle do niego wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tych zmian.
 5. Usługobiorca, który dopełnił obowiązku podania wymienionych w ust. 2 i 3 informacji nazywany jest w dalszej części Wydawcą.
 6. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub później w Sieci Programów Afiliacyjnych są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
 7. Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.
 8. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania sztucznego ruchu do Serwisu.
 9. Jeśli Wydawca i Usługodawca nie postanowią inaczej Wydawca za każdego pozyskanego Usługobiorcę korzystającego z płatnych Usług będzie otrzymywał prowizję wynoszącą 15% od kwoty zakupionej Usługi, tak długo, jak pozyskany Usługobiorca będzie korzystać z płatnych Usług.
 10. Kwota będąca podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy będzie wskazywana w raporcie dostępnym w Serwisie.
 11. Wynagrodzenie Wydawcy z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego, stanowi kwota należna za pozyskanych za pośrednictwem Wydawcy Usługobiorców, zarejestrowanych w danym okresie rozliczeniowym obejmującym 1 (jeden) miesiąc, o ile w tym okresie kwota ta wynosić będzie co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). Kwota ta będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.
 12. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy. Wydawca jest zobowiązany do indywidualnego rozliczania podatku od przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie otrzymanego od Usługodawcy formularza PIT-8C, wysłanego do końca lutego roku następującego po roku, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. PIT-8C zostanie wysłany na adres zgłoszony do Usługodawcy.
 13. W terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, Wydawca wystawia fakturę albo rachunek albo inny dokument, obejmujący wynagrodzenie Wydawcy ustalone stosownie do treści niniejszego Regulaminu w danym okresie rozliczeniowym.
 14. Wypłata wynagrodzenia należnego Wydawcy dokonywana jest elektronicznie, na podstawie faktury albo rachunku lub innego dokumentu wystawionego przez Wydawcę zgodnie z ust. 13 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odebrania faktury, rachunku albo innego dokumentu wystawionego przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia następuje tylko w przypadku, gdy stanowi ono łącznie z ostatniego okresu rozliczeniowego lub z kilku okresów rozliczeniowych kwotę co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota nie przekroczy wskazanej w zdaniu poprzednim kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy. Od kwot należnych, ale niewypłaconych na podstawie niniejszego postanowienia, nie należą się Wydawcy odsetki.
 15. Wydawca zobowiązuje się do:
  1. promowania Usługodawcy zgodnie z etyką biznesową, prawem polskim i europejskim, m.in. poprzez przestrzeganie RODO.
  2. promowania Usługodawcy w sposób nie wprowadzający w błąd, np. poprzez imitację stron logowania Usługodawcy, podszywania się pod reklamy Usługodawcy itd.
  3. niepromowania Usługodawcy poprzez: płatne linki emitowane w sieci wyszukiwania, promocję w kanałach społecznościowych Usługodawcy.
 16. Usługodawca może wypowiedzieć Wydawcy Umowę w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, w przypadku rażących naruszeń niniejszego Regulaminu, naruszeń prawa polskiego lub europejskiego albo naruszeń etyki biznesowej. Wydawcy nie przysługuje w takim przypadku wypłata wynagrodzenia należnego.

Wydawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę Usługodawcy wynikającą z wykonywania przez Wydawcę usług objętych Umową niezgodnie z przepisami prawa lub Umową.

 

Dział VII – Zasady korzystania z API SEMSTORM

 1. Usługobiorca może korzystać z API SEMSTORM na podstawie otrzymanego klucza dostępnego w wybranych Usługach wyłącznie w czasie trwania zamówionej Usługi.
 2. Usługodawca dostarcza biblioteki SDK w wybranych przez siebie technologiach w Serwisie lub na Stronach trzecich, na licencji Apache License 2.0. Usługobiorca zgodnie z licencją ma prawo modyfikować i rozpowszechniać zmienione biblioteki na zasadach Apache License 2.0. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe wadliwe działanie zmodyfikowanych bibliotek SDK i nie odpowiada za szkody wynikłe z korzystania z takich bibliotek, jeśli pochodzą ze źródła innego niż Serwis.
 3. W przypadku wykorzystania danych pozyskanych za pomocą API do budowy konkurencyjnego systemu Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę w trybie natychmiastowym.
 4. Usługobiorca odpowiada za zachowanie limitów zapytań do API SEMSTORM Limity są ogłoszone w Serwisie lub na Stronach trzecich oraz w bibliotece SDK w pliku README.txt. Limity te mogą być zmienione na drodze porozumienia pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na podstawie odrębnych ustaleń, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niezastosowanie się do ust. 3 powyżej wiąże się z zablokowaniem tymczasowym na 24 (słownie dwadzieścia cztery) godziny dostępu do Usługi. W przypadku powtarzających się naruszeń ust. 3 powyżej nastąpi wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby API działało nieprzerwanie i bez zakłóceń, nie jest jednak w stanie tego zagwarantować. W przypadku przeciążenia API pierwszeństwo będą mieć płatni użytkownicy systemu, zgodnie z cennikiem.
 7. Usługobiorca może publikować dane pozyskane za pomocą API SEMSTORM w środkach masowego przekazu jedynie z jednoczesnym podaniem źródła pochodzenia tych danych i uzyskaniem od Usługodawcy pisemnej zgody na taką publikację.

 

Dział VIII – Prawo użycia logo i nazwy Usługobiorcy

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na użycie przez Usługodawcę, nieodpłatnie, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usług, a także bezterminowo po jej ustaniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do Usługobiorcy, w celu komunikowania o współpracy między stronami oraz promocji usług Usługodawcy. Komunikacja o współpracy lub promocja usług Usługodawcy z wykorzystaniem logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych Usługobiorcy może odbywać się poprzez rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych, za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, w mediach społecznościowych.
 2. ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na użycie przez Usługodawcę logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do Usługobiorcy, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez Usługobiorcę referencji upoważnia Usługodawcę do jej do jej publikacji w szczególności w Internecie, zwłaszcza na stronie internetowej Usługodawcy, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

 

Dział IX – Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2018.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany e-mailem na 10 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Do tego czasu obowiązuje Usługobiorcę poprzedni Regulamin. W wypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy. Usługobiorcy przysługuje w tym wypadku zwrot opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres rozliczeniowy.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zmieni się lub stanie się nieważne wskutek prawomocnego orzeczenia sądu pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.