Terms & Conditions

Dzia┼é I – Postanowienia ogólne

 1. Firma SEMSTORM International sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000587602, NIP: 9512401362, REGON: 363052435, Kapita┼é zak┼éadowy - 200 000,00 z┼é., zwana dalej Us┼éugodawc─ů, ┼Ťwiadczy us┼éugi zamawiaj─ůcemu, zwanemu dalej Us┼éugobiorc─ů, w zamian za wnoszone przez niego op┼éaty abonamentowe.
 2. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů zamówienia Us┼éugobiorcy.
 3. Rejestracja konta w Serwisie lub z┼éo┼╝enie zamówienia na któr─ůkolwiek z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö jest równoznaczne z potwierdzeniem, i┼╝ Us┼éugobiorca zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy Us┼éugobiorcy us┼éugi na podstawie zasad niniejszego Regulaminu oraz zamówienia opisuj─ůcego zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug.
 5. Definicje:
  1. Us┼éugobiorca - osoba fizyczna maj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, która z┼éo┼╝y┼éa Zamówienie lub zawar┼éa Umow─Ö.
  2. Serwis - serwis internetowy SEMSTORM udost─Öpniony pod adresem.semstorm.com, w celu ┼Ťwiadczenia Us┼éug.
  3. Us┼éugi - pakiet us┼éug okre┼Ťlonych w ofercie Us┼éugodawcy, dost─Öpny w Serwisie.
  4. Umowa - umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éug zamówionych przez Us┼éugobiorc─Ö, której integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů jest niniejszy Regulamin.
  5. Awaria - nieplanowana przerwa w dost─Öpno┼Ťci us┼éug, która nast─Öpuje z przyczyn niezale┼╝nych.
  6. Przerwa techniczna – brak dost─Öpno┼Ťci Us┼éug, zwi─ůzany z konieczno┼Ťci─ů przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Us┼éugodawc─Ö z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  7. Baza danych SEMSTORM – wszystkie dane dost─Öpne w Serwisie za wyj─ůtkiem informacji wprowadzonych bezpo┼Ťrednio przez u┼╝ytkownika (dane teleadresowe, s┼éowa kluczowe w Us┼éudze monitoringu fraz).
  8. Program Afiliacyjny – program partnerski dost─Öpny dla Us┼éugobiorców, polegaj─ůcy na sprzeda┼╝y przez Us┼éugobiorców Us┼éug w zamian za prowizj─Ö za ka┼╝d─ů zrealizowan─ů przy pomocy Us┼éugobiorcy transakcj─Ö.
  9. Wydawca – Us┼éugobiorca, który bierze udzia┼é w Programie Afiliacyjnym.
  10. Strony trzecie – strony internetowe niezale┼╝ne w ┼╝aden sposób od Us┼éugobiorcy.
  11. RODO - Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  12. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Usługodawcę.

 

Dzia┼é II – Zasady korzystania z Us┼éug

 1. Sposób zawarcia Umowy:
  1. Zamówienie Us┼éug odbywa si─Ö drog─ů elektroniczn─ů, poprzez wybór jednej lub wi─Öcej oferowanych przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éug, za po┼Ťrednictwem Serwisu.
  2. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do wpisania prawid┼éowych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia faktury podczas aktywacji Us┼éugi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowie┼ä Regulaminu upowa┼╝nia Us┼éugodawc─Ö do zablokowania i zaprzestania ┼Ťwiadczenia Us┼éugi.
 2. Okres testowy:
  1. Us┼éugobiorcy przys┼éuguje jednorazowy, bezp┼éatny okres testowy, chyba ┼╝e Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca zgodnie postanowi─ů inaczej. Us┼éugobiorca samodzielnie wybiera moment rozpocz─Öcia okresu testowego.
  2. Us┼éugobiorca w ka┼╝dym momencie w trakcie trwania okresu testowego i po jego zako┼äczeniu mo┼╝e zamówi─ç jedn─ů z p┼éatnych Us┼éug.
  3. Pozostały czas okresu testowego nie jest wliczany do czasu trwania płatnych Usług.
  4. Us┼éugobiorca przez aktywowanie okresu testowego nie jest w ┼╝aden sposób zobligowany do wykupienia p┼éatnej Us┼éugi.
 3. Aplikacje zewn─Ötrzne
  1. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç pod┼é─ůczenia zewn─Ötrznych aplikacji, zwanych dalej Aplikacjami, do Serwisu.
  2. Us┼éugobiorca pod┼é─ůczaj─ůc Aplikacje deklaruje, ┼╝e nie zawieraj─ů one ┼╝adnych danych osobowych w rozumieniu RODO lub dane s─ů skutecznie zanonimizowane i uniemo┼╝liwiaj─ů Us┼éugodawcy w ┼╝aden sposób identyfikowanie osób fizycznych.
  3. Us┼éugobiorca pod┼é─ůczaj─ůc aplikacje wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie (w tym przechowywanie, przeliczanie i modyfikacj─Ö) przez Us┼éugodawc─Ö zgromadzonych w Aplikacji danych. Przetwarzanie danych mo┼╝e odbywa─ç si─Ö zarówno po stronie Serwisu i Aplikacji.
  4. Usługodawca deklaruje, że wszelkie pozyskane z Aplikacji informacje będzie traktować jako dane biznesowe Usługobiorcy. Usługodawca dołoży starań w celu poprawnego zabezpieczenia pozyskanych danych.
  5. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç od┼é─ůczenia Aplikacji w dowolnym momencie w Serwisie.
 4. P┼éatno┼Ťci:
  1. Z chwil─ů otrzymania dowodu wp┼éaty abonamentu za Us┼éug─Ö, Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do wystawienia faktury VAT w terminie przewidzianym w art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us┼éug.
  2. Us┼éugobiorca mo┼╝e dokona─ç p┼éatno┼Ťci za pomoc─ů przelewu elektronicznego (m.in. przy pomocy systemów PayU SA i PayPal), kart─ů kredytow─ů lub, w szczególnych przypadkach, zwyk┼éym przelewem bankowym.
  3. Us┼éugobiorca dokonuj─ůc p┼éatno┼Ťci wyra┼╝a zgod─Ö na automatyczne, cykliczne obci─ů┼╝anie jego karty p┼éatniczej lub debetowej w kwocie i odst─Öpach czasowych zgodnych z parametrami wybranego pakietu. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç anulowania cyklicznego obci─ů┼╝enia w dowolnym momencie poprzez system p┼éatno┼Ťci, za pomoc─ů którego p┼éatno┼Ť─ç nast─ůpi┼éa.
  4. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do nie zmieniania warunków finansowych ┼Ťwiadczonej Us┼éugobiorcy Us┼éugi w okresie trwania jej abonamentu.
 5. Rozwi─ůzanie i odst─ůpienie od Umowy:
  1. Umowa wygasa w przypadku nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego.
  2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny Us┼éugobiorca przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e ze wzgl─Ödu na okoliczno┼Ť─ç, i┼╝ ┼Ťwiadczenie Us┼éugi rozpoczyna si─Ö przed up┼éywem 10 dni od daty jej zawarcia, nie przys┼éuguje mu uprawnienie do odst─ůpienia od Umowy.
  3. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç Us┼éugobiorcy Umow─Ö w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaniechania narusze┼ä, w przypadku ra┼╝─ůcych narusze┼ä niniejszego Regulaminu. Us┼éugobiorcy przys┼éuguje w tym wypadku zwrot op┼éaty abonamentowej za niewykorzystany okres rozliczeniowy.
  4. Us┼éugobiorca po wyga┼Ťni─Öciu Umowy zobowi─ůzuje si─Ö do niewykorzystywania w ┼╝aden sposób informacji pozyskanych z Bazy danych SEMSTORM.

 

Dzia┼é III – Prawa i obowi─ůzki Us┼éugodawcy i Us┼éugobiorcy

 1. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do:
  1. niewykorzystywania us┼éug w celu prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci niezgodnej z prawem lub w sposób mog─ůcy stanowi─ç naruszenie prawa,
  2. zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła dostępowe i klucze API,
  3. niewykorzystywania zasobów systemowych Us┼éugodawcy w sposób utrudniaj─ůcy korzystanie z nich innym Us┼éugobiorcom oraz w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem us┼éugi,
  4. niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Us┼éugodawcy, do których Us┼éugobiorca nie ma uprawnie┼ä,
  5. wskazania ┼║ród┼éa danych pochodz─ůcych z Serwisu w swoich publikacjach, chyba ┼╝e Umowa pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorc─ů stanowi inaczej.
  6. niepodejmowania prób automatycznego pozyskania danych dost─Öpnych w Bazie danych SEMSTORM nie posiadaj─ůc dost─Öpu do Us┼éug oferuj─ůcych API SEMSTORM. Szczegó┼éowe warunki korzystania z API SEMSTORM opisane s─ů w Dziale VII Regulaminu.
 2. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia Us┼éug w zakresie i na warunkach okre┼Ťlonych w zamówieniu oraz specyfikacji danej Us┼éugi.
 3. Us┼éugodawca zobowi─ůzany jest ponadto do:
  1. monitorowania dzia┼éania poszczególnych Us┼éug,
  2. niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach,
  4. informowania o Przerwach technicznych z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
 4. Za brak ci─ůg┼éo┼Ťci dostarczania us┼éug, zawiniony przez Us┼éugodawc─Ö, trwaj─ůcy ponad 24 godziny, Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do rekompensaty w postaci przed┼éu┼╝enia okresu abonamentowego o miesi─ůc za ka┼╝de rozpocz─Öte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia. Przed┼éu┼╝enie takie dokonywane jest na ┼╝─ůdanie Us┼éugobiorcy. Us┼éugobiorca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç ┼╝─ůdanie w terminie 14 dni od powstania przerwy.
 5. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych us┼éug przez Us┼éugobiorc─Ö.
 6. Us┼éugodawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu nie zachowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci w wykonaniu przedmiotu Umowy. Odpowiedzialno┼Ť─ç ta dotyczy szkód rzeczywistych, z wy┼é─ůczeniem utraconych korzy┼Ťci ograniczonych do jednego przypadku wyrz─ůdzenia szkody.
 7. Us┼éugobiorca ma w ka┼╝dej chwili mo┼╝liwo┼Ť─ç usuni─Öcia konta. W tym celu wymagane jest wys┼éanie na adres support@semstorm.com wiadomo┼Ťci elektronicznej z pro┼Ťb─ů o usuni─Öcie konta i powi─ůzanych z nim danych. W celu weryfikacji to┼╝samo┼Ťci Us┼éugobiorcy wiadomo┼Ť─ç elektroniczna powinna by─ç wys┼éana z adresu, który podany jest w Serwisie. Us┼éugodawca w ci─ůgu 7 dni roboczych przychyli si─Ö do pro┼Ťby, a po usuni─Öciu konta poinformuje Us┼éugobiorc─Ö w formie wiadomo┼Ťci elektronicznej.

 

Dzia┼é IV – Ochrona danych osobowych i polityka prywatno┼Ťci

 1. Administratorem Danych osobowych jest firma SEMSTORM International sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000587602, NIP: 9512401362, REGON: 363052435, Kapita┼é zak┼éadowy - 200 000,00 z┼é.
 2. Dane osobowe Us┼éugobiorców s─ů przetwarzane w celach:
  1. ┼Ťwiadczenia przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éug na rzecz Us┼éugobiorcy, w tym m.in. utrzymania kont, obs┼éugi zapyta┼ä i reklamacji, wysy┼éania Us┼éugobiorcy informacji drog─ů elektroniczn─ů o statusie Us┼éugi, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki Prywatno┼Ťci, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wp┼éywaj─ůcych na ┼Ťwiadczone Us┼éugi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. marketingu bezpo┼Ťredniego Us┼éugodawcy, w tym m.in. przesy┼éania informacji handlowych drog─ů tradycyjn─ů i elektroniczn─ů, informacji edukacyjnej dotycz─ůcej funkcjonowania systemu, wiadomo┼Ťci o nowych materia┼éach, tre┼Ťciach i szkoleniach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Us┼éugodawcy i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. profilowania, m.in. przez u┼╝ycie narz─Ödzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególno┼Ťci do automatyzacji procesów sprzeda┼╝y i obs┼éugi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do realizacji celów opisanych w pkt. 2 powy┼╝ej, w tym w szczególno┼Ťci do realizacji Umowy na zamówione przez Us┼éugobiorc─Ö Us┼éugi.
 4. Us┼éugodawca u┼╝ywa w swojej dzia┼éalno┼Ťci plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych us┼éug oraz tre┼Ťci zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb U┼╝ytkowników i mierzenia ich zainteresowania.
 5. U┼╝ytkownik ma prawo ┼╝─ůda─ç dost─Öpu do Danych osobowych, a tak┼╝e do ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania. ┼╗─ůdanie usuni─Öcia lub ograniczenia dost─Öpu do Danych osobowych mo┼╝e skutkowa─ç utrudnieniami w dost─Öpie do Serwisu.
 6. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegó┼éowe zapisy dotycz─ůce ochrony danych osobowych i polityki prywatno┼Ťci zawarte s─ů w dokumencie Polityka Prywatno┼Ťci, dost─Öpnym w ka┼╝dym momencie w Serwisie. Polityka Prywatno┼Ťci jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Regulaminu i musi by─ç zaakceptowana, aby Us┼éugodawca móg┼é ┼Ťwiadczy─ç Us┼éugobiorcy us┼éugi.

 

Dzia┼é V – Reklamacje

 1. Reklamacja sk┼éadana przez Us┼éugobiorc─Ö w zwi─ůzku z niewykonaniem lub nienale┼╝ytym wykonaniem Us┼éug powinna zosta─ç sporz─ůdzona w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje@semstorm.com.
 2. Reklamacja powinna zawiera─ç:
  1. dane teleadresowe Usługobiorcy,
  2. nazw─Ö i typ us┼éugi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
 3. Reklamacja powinna zosta─ç przes┼éana na adres Us┼éugodawcy (e-mailem lub poczt─ů) w terminie 2 miesi─Öcy od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
 4. Us┼éugodawca rozpatrzy reklamacj─Ö w terminie 14 dni od daty jej dor─Öczenia, a nast─Öpnie prze┼Ťle Us┼éugobiorcy odpowied┼║ wraz z uzasadnieniem.

 

Dzia┼é VI – Program Afiliacyjny

 1. Rejestracja w Systemie oznacza mo┼╝liwo┼Ť─ç uczestnictwa Us┼éugobiorcy w Programie Afiliacyjnym.
 2. Us┼éugobiorca, który zdecyduje si─Ö wzi─ů─ç udzia┼é w programie partnerskim i prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů zobowi─ůzany jest do podania nast─Öpuj─ůcych informacji: pe┼énej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (je┼Ťli taki posiada), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, je┼Ťli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upowa┼╝nionej do jego reprezentowania, a tak┼╝e do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i us┼éug. Dodatkowo Us┼éugobiorca na ┼╝─ůdanie Us┼éugodawcy prze┼Ťle drog─ů elektroniczn─ů wszystkie wymagane dokumenty potwierdzaj─ůce autentyczno┼Ť─ç przekazanych przez Us┼éugodawc─Ö danych.
 3. Us┼éugobiorca, który zdecyduje si─Ö wzi─ů─ç udzia┼é w programie partnerskim i nie prowadzi dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej zobowi─ůzany jest do podania nast─Öpuj─ůcych informacji: swojego imienia i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt sta┼éy oraz adresu do korespondencji, je┼Ťli jest inny od adresu zameldowania, numeru PESEL, adresu e-mail oraz przes┼éania kopii stron dowodu to┼╝samo┼Ťci umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö osoby przez Us┼éugodawc─Ö.
 4. O zmianach w danych rejestracyjnych, o których mowa powy┼╝ej w ust. 2 i 3, Us┼éugobiorca bezzw┼éocznie poinformuje Us┼éugodawc─Ö oraz prze┼Ťle do niego wszelkie dokumenty potwierdzaj─ůce istnienie tych zmian.
 5. Us┼éugobiorca, który dope┼éni┼é obowi─ůzku podania wymienionych w ust. 2 i 3 informacji nazywany jest w dalszej cz─Ö┼Ťci Wydawc─ů.
 6. Wydawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub pó┼║niej w Sieci Programów Afiliacyjnych s─ů prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
 7. Wydawca nie mo┼╝e dokona─ç przeniesienia swoich praw lub obowi─ůzków, wynikaj─ůcych z Umowy w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Us┼éugodawcy wyra┼╝onej na pi┼Ťmie.
 8. Wydawca zobowi─ůzuje si─Ö, ┼╝e nie b─Ödzie w jakikolwiek sposób generowa┼é lub przyczynia┼é si─Ö do generowania sztucznego ruchu do Serwisu.
 9. Je┼Ťli Wydawca i Us┼éugodawca nie postanowi─ů inaczej Wydawca za ka┼╝dego pozyskanego Us┼éugobiorc─Ö korzystaj─ůcego z p┼éatnych Us┼éug b─Ödzie otrzymywa┼é prowizj─Ö wynosz─ůc─ů 15% od kwoty zakupionej Us┼éugi, tak d┼éugo, jak pozyskany Us┼éugobiorca b─Ödzie korzysta─ç z p┼éatnych Us┼éug.
 10. Kwota b─Öd─ůca podstaw─ů do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy b─Ödzie wskazywana w raporcie dost─Öpnym w Serwisie.
 11. Wynagrodzenie Wydawcy z tytu┼éu ┼Ťwiadczenia us┼éug w ramach Programu Afiliacyjnego, stanowi kwota nale┼╝na za pozyskanych za po┼Ťrednictwem Wydawcy Us┼éugobiorców, zarejestrowanych w danym okresie rozliczeniowym obejmuj─ůcym 1 (jeden) miesi─ůc, o ile w tym okresie kwota ta wynosi─ç b─Ödzie co najmniej 100 PLN (s┼éownie: sto z┼éotych polskich). Kwota ta b─Ödzie powi─Ökszona o nale┼╝ny podatek od towarów i us┼éug, o ile ma on zastosowanie.
 12. W przypadku osób fizycznych nieprowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynagrodzenie nie b─Ödzie pomniejszane o zaliczk─Ö na podatek dochodowy. Wydawca jest zobowi─ůzany do indywidualnego rozliczania podatku od przychodu z innych ┼║róde┼é, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie otrzymanego od Us┼éugodawcy formularza PIT-8C, wys┼éanego do ko┼äca lutego roku nast─Öpuj─ůcego po roku, w którym nast─ůpi┼éa wyp┼éata wynagrodzenia. PIT-8C zostanie wys┼éany na adres zg┼éoszony do Us┼éugodawcy.
 13. W terminie wynikaj─ůcym z przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcych, Wydawca wystawia faktur─Ö albo rachunek albo inny dokument, obejmuj─ůcy wynagrodzenie Wydawcy ustalone stosownie do tre┼Ťci niniejszego Regulaminu w danym okresie rozliczeniowym.
 14. Wyp┼éata wynagrodzenia nale┼╝nego Wydawcy dokonywana jest elektronicznie, na podstawie faktury albo rachunku lub innego dokumentu wystawionego przez Wydawc─Ö zgodnie z ust. 13 powy┼╝ej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odebrania faktury, rachunku albo innego dokumentu wystawionego przez Wydawc─Ö, z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e wyp┼éata wynagrodzenia nast─Öpuje tylko w przypadku, gdy stanowi ono ┼é─ůcznie z ostatniego okresu rozliczeniowego lub z kilku okresów rozliczeniowych kwot─Ö co najmniej 100 PLN (s┼éownie: sto z┼éotych polskich). W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota nie przekroczy wskazanej w zdaniu poprzednim kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy. Od kwot nale┼╝nych, ale niewyp┼éaconych na podstawie niniejszego postanowienia, nie nale┼╝─ů si─Ö Wydawcy odsetki.
 15. Wydawca zobowi─ůzuje si─Ö do:
  1. promowania Us┼éugodawcy zgodnie z etyk─ů biznesow─ů, prawem polskim i europejskim, m.in. poprzez przestrzeganie RODO.
  2. promowania Us┼éugodawcy w sposób nie wprowadzaj─ůcy w b┼é─ůd, np. poprzez imitacj─Ö stron logowania Us┼éugodawcy, podszywania si─Ö pod reklamy Us┼éugodawcy itd.
  3. niepromowania Us┼éugodawcy poprzez: p┼éatne linki emitowane w sieci wyszukiwania, promocj─Ö w kana┼éach spo┼éeczno┼Ťciowych Us┼éugodawcy.
 16. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç Wydawcy Umow─Ö w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaniechania narusze┼ä, w przypadku ra┼╝─ůcych narusze┼ä niniejszego Regulaminu, narusze┼ä prawa polskiego lub europejskiego albo narusze┼ä etyki biznesowej. Wydawcy nie przys┼éuguje w takim przypadku wyp┼éata wynagrodzenia nale┼╝nego.

Wydawca ponosi wy┼é─ůczn─ů i pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö Us┼éugodawcy wynikaj─ůc─ů z wykonywania przez Wydawc─Ö us┼éug obj─Ötych Umow─ů niezgodnie z przepisami prawa lub Umow─ů.

 

Dzia┼é VII – Zasady korzystania z API SEMSTORM

 1. Us┼éugobiorca mo┼╝e korzysta─ç z API SEMSTORM na podstawie otrzymanego klucza dost─Öpnego w wybranych Us┼éugach wy┼é─ůcznie w czasie trwania zamówionej Us┼éugi.
 2. Us┼éugodawca dostarcza biblioteki SDK w wybranych przez siebie technologiach w Serwisie lub na Stronach trzecich, na licencji Apache License 2.0. Us┼éugobiorca zgodnie z licencj─ů ma prawo modyfikowa─ç i rozpowszechnia─ç zmienione biblioteki na zasadach Apache License 2.0. Us┼éugobiorca przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za mo┼╝liwe wadliwe dzia┼éanie zmodyfikowanych bibliotek SDK i nie odpowiada za szkody wynik┼ée z korzystania z takich bibliotek, je┼Ťli pochodz─ů ze ┼║ród┼éa innego ni┼╝ Serwis.
 3. W przypadku wykorzystania danych pozyskanych za pomoc─ů API do budowy konkurencyjnego systemu Us┼éugodawca ma prawo wypowiedzie─ç Us┼éugobiorcy Umow─Ö w trybie natychmiastowym.
 4. Us┼éugobiorca odpowiada za zachowanie limitów zapyta┼ä do API SEMSTORM Limity s─ů og┼éoszone w Serwisie lub na Stronach trzecich oraz w bibliotece SDK w pliku README.txt. Limity te mog─ů by─ç zmienione na drodze porozumienia pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů i Us┼éugobiorc─ů na podstawie odr─Öbnych ustale┼ä, co wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
 5. Niezastosowanie si─Ö do ust. 3 powy┼╝ej wi─ů┼╝e si─Ö z zablokowaniem tymczasowym na 24 (s┼éownie dwadzie┼Ťcia cztery) godziny dost─Öpu do Us┼éugi. W przypadku powtarzaj─ůcych si─Ö narusze┼ä ust. 3 powy┼╝ej nast─ůpi wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Us┼éugodawca do┼éo┼╝y stara┼ä, aby API dzia┼éa┼éo nieprzerwanie i bez zak┼éóce┼ä, nie jest jednak w stanie tego zagwarantowa─ç. W przypadku przeci─ů┼╝enia API pierwsze┼ästwo b─Öd─ů mie─ç p┼éatni u┼╝ytkownicy systemu, zgodnie z cennikiem.
 7. Us┼éugobiorca mo┼╝e publikowa─ç dane pozyskane za pomoc─ů API SEMSTORM w ┼Ťrodkach masowego przekazu jedynie z jednoczesnym podaniem ┼║ród┼éa pochodzenia tych danych i uzyskaniem od Us┼éugodawcy pisemnej zgody na tak─ů publikacj─Ö.

 

Dzia┼é VIII – Prawo u┼╝ycia logo i nazwy Us┼éugobiorcy

 1. Us┼éugobiorca wyra┼╝a zgod─Ö na u┼╝ycie przez Us┼éugodawc─Ö, nieodp┼éatnie, w okresie obowi─ůzywania umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éug, a tak┼╝e bezterminowo po jej ustaniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek nale┼╝─ůcych do Us┼éugobiorcy, w celu komunikowania o wspó┼épracy mi─Ödzy stronami oraz promocji us┼éug Us┼éugodawcy. Komunikacja o wspó┼épracy lub promocja us┼éug Us┼éugodawcy z wykorzystaniem logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych Us┼éugobiorcy mo┼╝e odbywa─ç si─Ö poprzez rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym w materia┼éach reklamowych, marketingowych i handlowych, za po┼Ťrednictwem Internetu, w tym w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem strony internetowej Us┼éugodawcy, w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych.
 2. ma prawo w ka┼╝dym czasie cofn─ů─ç zgod─Ö na u┼╝ycie przez Us┼éugodawc─Ö logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek nale┼╝─ůcych do Us┼éugobiorcy, co wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
 3. Us┼éugodawca mo┼╝e zwróci─ç si─Ö do Us┼éugobiorcy z pro┼Ťb─ů o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnie┼ä mi─Ödzy Stronami uznaje si─Ö, i┼╝ wystawienie przez Us┼éugobiorc─Ö referencji upowa┼╝nia Us┼éugodawc─Ö do jej do jej publikacji w szczególno┼Ťci w Internecie, zw┼éaszcza na stronie internetowej Us┼éugodawcy, w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych, w materia┼éach reklamowych, marketingowych i handlowych.

 

Dzia┼é IX – Przepisy ko┼äcowe

 1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 04.06.2018.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy prawa polskiego.
 3. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tre┼Ťci niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Us┼éugobiorca zostanie poinformowany e-mailem na 10 dni przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie nowego Regulaminu. Do tego czasu obowi─ůzuje Us┼éugobiorc─Ö poprzedni Regulamin. W wypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Us┼éugobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy. Us┼éugobiorcy przys┼éuguje w tym wypadku zwrot op┼éaty abonamentowej za niewykorzystany okres rozliczeniowy.
 4. Je┼╝eli jakiekolwiek postanowienie Umowy zmieni si─Ö lub stanie si─Ö niewa┼╝ne wskutek prawomocnego orzeczenia s─ůdu pozostaje to bez wp┼éywu na wa┼╝no┼Ť─ç pozosta┼éych postanowie┼ä niniejszej Umowy.